Döviz Kurları
DOLAR Alış YTL
Satış YTL
 
EURO Alış YTL
Satış YTL
KİŞİLİĞİNİZİN YANSIMASI: RENKLER VE DESENLER
“Halıda renk ve de­sen me­kanın ki­şi­li­ği­ni güç­len­di­ren imaj­lardır. Ge­le­nek­sel çi­çek­li halılar­la kırsal et­ki­le­ri keş­fe­der­ken, mo­dern ya­şamın si­met­rik ta­sarımını geo­met­rik de­sen­li halılar­la ya­ka­la­ya­bi­lir­si­niz. Halıda en bü­yük de­ko­ras­yon tu­zağı olan “aşırı de­sen” ha­tasından kaçının”


Me­kanın ha­vasını en çok han­gi öğe et­ki­ler? Ta­bi­i ki renk! Her­han­gi bir me­kan­da is­te­ni­len ha­vayı ya­rat­mak için, renk­le­rin do­ğa­da bu­lu­nuş hal­le­rin­den il­ham alın. Bu ahen­gi iyi ana­liz ede­rek sağ­la­na­cak bir karışımla me­kan­lar­da sayısız de­ği­şik­lik ya­ra­ta­bi­lir­si­niz. Sarı, oranj ve kırmızı, gü­neş ve ateş­le iliş­ki­len­di­ri­len renk­ler ol­duk­larından bu renk­le­ri sıcak, ne­şe­li ve da­vet­kar ola­rak ni­te­len­di­re­bi­li­riz. Renk tayfının di­ğer ucun­da bu­lu­nan ma­vi ve ton­ları, se­rin dağ göl­le­ri­ni ve ok­ya­nus­ları hatırlatırken sa­kin, hu­zur­lu ve se­rin­le­ti­ci bir ha­va ya­ratır.
Sarı gü­neş ışınları ve ba­har çi­çek­le­ri­nin ren­gi ola­rak eve sıcaklık ve ha­fif­lik ge­ti­rir. Işığı yansıttığından ka­ran-lık ve ye­te­rin­ce ışık al­ma­yan bir oda-yı aydınlat­mak­ta kul­lanılır.
Oranjın ton­ları, sarımsı kah­ve ve altın kah­ve­si sıcak ve sa­mi­mi renk­ler olup otur­ma oda­larında da­ha çok ter­cih edi­lir. Da­ha par­lak vur­gu­lar do­ğal kah­ve­le­ri can­landırma­ya ye­te­cek­tir.
Mür­düm ve mor­lar da­ha res­mi renk­ler­dir. Hat­ta ta­rih bo­yun­ca kra­li­yet renk­le­ri ola­rak ni­te­len­di­ril­miş­ler­dir. Bu da do­ğa­da­ki bu­lu­nuş hal­le­rin­den zi­ya­de kül­tü­rel et­ki­le­rin so­nu­cu­dur. Güç­lü, et­ki ve vur­gu­yu dağıtmak için baskın ton­lar­da­ki mor­ları ter­cih edin. Za­rif bir et­ki ya­rat­mak is­ti­yor­sanız ley­lak ve ef­la­tu­nun so­luk ton­larını kul­lanın. De­ko­ras­yon ka­rarı ve­rir­ken renk te­ke­ri­ne sıkı sıkıya bağlı kal­mak denk­lem­de önem­li bir un­su­ru dışında bırak­mak­tadır o da; renk­le­rin ya­ra­ta­bi­le­ce­ği ruh hal­le­ri. Ya­şadığınız yer­de­ki renk­ler ger­çek­ten duy­gu­ları et­ki­ler. Bazı renk­ler ki­şi­yi ne­şe­len­di­rir, can­landırırken bazıları ses­siz­leş­ti­rip, dur­gun­laştırır. Renk­le­re yalnızca bey­ni­miz­le de­ğil aynı za­man­da kal­bi­miz­le tep­ki ve­ri­riz. Bu nok­ta­da renk­ler 3 te­mel şe­kil­de tep­ki­ler ya­ratır; ak­tif, pa­sif ve nötr. Her oda­da kul­lanıla­cak halının ren­gi­ni ko­laylıkla ki­şi­sel zevk ve ter­cih­le­ri­ni­ze ve odanın kul­lanım amacına uy­gun ola­rak ta­mam­la­ya­bi­lir­si­niz.

Ak­tif Renk­ler:
Renk çemberinin sıcak ta­rafında bu­lu­nan ak­tif renk­ler sarı, oranj ve kırmızıyı içe­rir. Yo­ğun olan bu renk ton­ları dik­kat çe­ker­ken ba­zen de me­ka­na ha­kim bir gö­rü­nüm ya­ratırlar. Kırmızı yo­ğun bir renk ola­rak me­ka­na ha­kim olur­ken, altın ve li­mon sarısı ton­ları, ofis ve mut­fak­lar için uy­gun bir ter­cih­tir. 

Pa­sif Renk­ler:
So­ğuk renk­ler ola­rak ad­landırılan ma­vi, ye­şil ve mor ar­ka plan­da ka­la­rak canlılık bir öl­çü­de azal­ta­rak me­ka­na din­gin­lik ka­zandırır. Bu ton­lar ya­tak oda­ları ve­ya özel din­len­me oda­ları için ide­al­ken so­ğuk ik­li­me sa­hip me­kan­lar­da da­ha aydınlık ve ne­şe­li renk­ler kul­lanıla­rak me­kan­da sıcaklık ve kon­trast ya­ratıla­bi­lir.

Nötr Renk­ler:
Nötr renk­ler me­kan­da ne eks­tra bir canlılık ne de dur­gun­luk ya­ratır. An­cak bu renk­ler bir ara­ya gel­dik­le­rin­de farklı oda ve renk­le­ri bü­tün­leş­ti­re­rek özel­lik­le hol­ler­de gö­ze hoş ge­len ge­çiş­ler ya­ratır. Bu ton­lar mut­fak ve tu­va­let gi­bi iş­lev­sel alan­lar­da sıklıkla gö­rü­lür. Nötr renk pa­le­tin­den ter­cih ede­ce­ği­niz doğ­ru renk me­ka­na hu­zur ve din­gin­lik ge­ti­rir­ken is­te­ni­lir­se bu renk­ler­de­ki bir halı ye­mek ve otur­ma oda­larında kul­lanıla­bi­lir. Nötr renk pa­le­tin­de­ki ko­yu renk­ler ise di­ğer renk­le­ri so­luk­laştırırken, te­miz be­yaz bu renk­le­ri pe­kiş­ti­rip et­ki­si­ni arttırır.
De­sen­le me­ka­na ki­şi­lik ka­zandırın
ta­van gi­bi, ze­min de bir odanın yü­zey alanının 1/6’sını kap­ladığından ze­min kap­la­masının me­kanın renk se­çi­min­de­ki et­ki­si bü­yük­tür. Doğ­ru renk ter­cih­le­riy­le me­kan­da kon­for ve lüks ha­vası ya­ratıla­bi­lir. De­ko­ras­yon­da baş­langıç nok­tası ola­rak zev­ki­ni­ze uyan bir halıyı se­çin. Ren­ga­renk ya da çi­çek­li de­sen­ler halının ren­gi­ni vur­gu­lar­ken me­ka­na gör­sel açıdan ha­kim olur. Böy­le­lik­le me­kan­da her zev­ke hi­tap eden bir ha­va ya­ratıla­bi­lir.
De­sen me­kan ki­şi­li­ği­ni güç­len­di­ren imaj­ları içe­rir. Ge­le­nek­sel çi­çek­li halılar­la kırsal et­ki­le­ri keş­fe­der­ken, mo­dern ya­şamın si­met­rik ta­sarımını da geo­met­rik de­sen­li halılar­la ya­ka­la­ya­bi­lir­si­niz. De­ko­ras­yon denk­le­min­de baş­ka öğe­ler­le bir­lik­te kul­lanıldı-ğında, de­sen ki­şi­lik­li bir iç ta­sarım ya­ratır.
De­sen ko­nu­sun­da önem­li bir ku­ral han­gi te­ma üze­ri­ne ka­rar ve­ri­le­ce­ği­dir. Da­ha son­ra, di­ğer öğe­le­ri de kap­sa­ya­cak renk ve de­sen planı oluş­tu­rul­ması ge­lir. Bir de­ko­ras­yon tu­zağı olan “aşırı de­sen” ha­tasından uzak du­run. Bu­nu da da­ha az be­lir­gin de­sen­ler se­çe­rek ya­pa­bi­lir­si­niz. De­sen­le­ri karıştırmak zevk­li bir gö­rün­tü sağ­la­ya­bi­le­ce­ği gi­bi zayıf bir gö­rün­tü de ya­ra­ta­bi­lir. Bu nok­ta­da de­sen­le­ri bir­bi­ri­ne karıştırırken dik­kat­li ol­mayı unut­mayın. De­ko­ras­yon denk­le­mi­ni hatırla­mak­ta fay­da var; eğer de­sen­ler şe­kil, renk ve ku­maş açısından bir­bi­ri­ne ben­zer­se bu karışım bü­yük öl­çü­de ba­şarılı ola­caktır. Ge­nel­de, her odayı baskın olan tek bir de­sen kul­lanımıyla sınırla­mak da­ha gü­ven­li ola­caktır. Özel­lik­le bü­yük bo­yut­lu de­sen­ler oda­da kas­vet­li bir ha­va ya­ra­ta­caktır. Şe­rit­ler dik­ka­ti ken­di yö­nü­ne çe­ke­ce­ğin­den odanın bo­yut­larını ol­du­ğun­dan da­ha bü­yük gös­te­re­cek­tir. De­sen aynı za­man­da alan­ları sınırlar. Ör­ne­ğin halılar ye­mek odası alanı ya da fis­kos kö­şe­si için pa­ra­met­re­le­ri dü­zen­le­ye­bi­lir. De­sen­li halılar kir ve to­zu sak­lar­ken ya­ya tra­fi­ği­nin yo­ğun ol­du­ğu yer­ler­de gü­ven­le kul­lanıla­bi­lir. De­sen­li halılar satın al­ma­dan ön­ce iyi­ce de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. De­sen­ler ne ka­dar ge­niş ve bü­yük­se o den­li iyi­dir. De­se­nin oran­ları odanız çer­çe­ve­sin­de ta­ma­men farklı gö­rü­ne­bi­lir. Ku­maş da gör­sel ve do­ku­nuş açısından farklılıklar su­nar. Sert, yu­mu­şak, par­lak ya da ipek­si; evi­niz­de­ki ku­maş­lar söz­cük­le­re ih­ti­yaç duy­ma­dan ken­di­li­ğin­den ko­nu­şa­rak sti­li­ni­zin gös­ter­ge­si olur. Bir eş­yanın ku­maşına do­ku­nuş­ta­ki his bi­zim de o eş­ya­ya yö­ne­lik his­si­mi­zi et­ki­ler. Ör­ne­ğin yu­mu­şak  halılar evin ra­hatlığını anımsa­tan sıcaklık ve sa­mi­mi­yet his­si ve­rir. Bu açıdan ağırlıklı ola­rak me­kan­da yu­mu­şak renk ve de­sen­le­ri ter­cih edin.
Do­ğal bir el­yafın çev­re­sel avan­taj­ları dışında, yü­nün elas­ti­ki­yet özel­li­ği di­ğer el­yaf­lar­la do­kun­muş halılar için­de farklı bir yer edin­me­si­ne ne­den olur. Bazı ya­pay yün­ler gö­zü yanıltsa da do­ku­nuş­ta na­di­ren aynı et­ki­yi ya­ratır.
Ek­lek­tik bir tarz ben­zer­siz­li­ğin bir gös­ter­ge­si ol­du­ğun­dan ben­zer­le­rin­den farklı renk ve de­sen­ler bu tarz için ye­rin­de ola­caktır. Böy­le­lik­le ki­şi­ye öz­gü stil halıya bi­re­bir yansıtıla­bi­lir. Ge­le­nek­sel tarzın ta­kip­çi­siy­se­niz sü­rek­li­lik ve kalıcılık si­zin için önem­li­dir. Bu açıdan uzun yıllar kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz renk ve de­sen­le­ri içe­ren kla­sik tarz­da­ki halıları ter­cih et­mek ye­rin­de ola­caktır.
11.06.2012
Bu haber 11913 okundu.
Yazdır Yorum Yaz
YORUM EKLE
Lütfen yorum eklemek için bilgileri eksiksizce doldurunuz.
Adınız
Lütfen adınızı yazın.Lütfen adınızı yazınız.
Email
Lütfen email adresinizi yazınızGeçersiz email adresi.
Yorum
Lütfen yorumunuzu yazınız.
Yorumunuz çok kısa.
Karakter Kaldı
Son Eklenen Yorumlar